ZAMECI PROMJENE

Rezultati razvojnih scenarija

Radna snaga

Scenarij "bez mjera" uključuje nastavak degradacije poljoprivrednog sektora, što dovodi do 10% manje radnih mjesta nego u početnom stanju. Scenarij EKO ima 10% višu zaposlenost nego u početnom stanju zbog većih potreba za radom povezanih s organskim poljodjelstvom. Scenarij EKO+ ima 13% višu zaposlenost nego u početnom stanju zbog povećanih potreba za radnom snagom povezanih s organskim poljodjelstvom i poljoprivrede povezane sa staklenicima. I jedan i drugi scenarij EKO stvaraju i više godišnjih jedinica rada po ha i proizvode više ŽJ po radnom inputu od 1 GJR.

Proizvodnja hrane

BAU proizvodi manje; EKO & EKO+ proizvode više. Zbog smanjenja korištene zemlje i plodnosti, scenarij "bez mjera" proizvodi 10% manje žitnih jedinica nego početno stanje. Scenarij EKO proizvodi 8% više žitnih jedinica nego početno stanje jer postiže iste prinose kao i početno stanje, ali ima 50% više stočnog fonda. Scenarij EKO+ postiže povećanje proizvodnje od 34% u odnosu na početno stanje jer uključuje veći stočni fond a također i mnogo veću površinu obuhvaćenu staklenicima i navodnjavanjem – što bitno pridonosi dodatnoj proizvodnji.  

Bruto dodana vrijednost (BDV)

Scenarij "bez mjera" proizvodi samo 92% BDV-a početnog stanja zbog opadanja prinosa povezanih s promjenama klime i drugim faktorima. Scenarij EKO proizvodi 14% viši BDV nego početno stanje zbog umjerene intermedijarne potrošnje (troškova proizvodnje) i višeg outputa hrane, a povećava ga premijska cijena od 10% u usporedbi s početnim stanjem. Scenarij EKO+ stvara najviši BDV među svim scenarijima: BDV 49% viši nego u početnom stanju. Uzrok je viša razina proizvodnje i viša vrijednost kultura.

Štete po okoliš 

Ukupne štete po okoliš scenarija "bez mjera" su 15% niže nego u početnom stanju. Ukupne štete po okoliš u scenarijima EKO su 17% niže nego u početnom stanju. Na štete po zrak otpada približno 70% troškova po okoliš u svim scenarijima. Štete po klimu pridonose još gotovo 20%. U usporedbi sa štetama po zrak i klimu, štete po vode i tlo djeluju zanemarivo. 

Javni izdaci

U početnom stanju ima više trošenja javnog novca nego u ijednome od razvojnih scenarija. Najmanje javnih izdataka stvaraju dva scenarija EKO, u osnovi zbog toga što u njima nema javnih izdataka povezanih s proizvodnjom gnojiva. Međutim, sva četiri scenarija imaju gotovo istu razinu ukupnih javnih izdataka za sektor poljoprivrede i proizvodnje gnojiva. Izdatak pod stavkom "poljoprivreda – ostalo" u scenarijima EKO je za 27 MEUR viši nego u početnom stanju zbog više novca utrošenog na programe posvećene izgradnji socijalnog i ljudskog kapitala potrebnog za primjenu ekološke poljoprivrede u velikim razmjerima.

Realna dodana vrijednost

Sveukupno, uzimajući u obzir javne izdatke i eksternalije, scenarij "bez mjera" stvara 41% viši RDV nego početno stanje, ali i dalje dovodi do negativne vrijednosti – 449 MEUR. Zahvaljujući višem BDV i nižim troškovima po okoliš, RDV obaju scenarija EKO je pozitivan – a scenarij EKO+ ima mnogo višu pozitivnu vrijednost. 

slika36.jpg